Revizija – revidiranje

Revizija ali revidiranje je, zbiranje dokazov neodvisnih strokovnjakov, o trditvah. Namen revidiranja je ugotoviti točnost in popolnost informacij, ki jih predmet vsebuje in s tem potrditi, da te informacije niso lažne in se je na njih mogoče zanesti. Revizija računovodskih izkazov proba povečati zaupanje, uporabnikov v računovodsko izkaze. To se lahko doseže z izraženim revizorjevim mnenjem. Mnenje se po tem objavi v obliki poročila o tem, ali so z vseh pomembnih vidikov računovodski izkazi sestavljeni v skladu s standardi ali ne. Na podlagi  odločitve lastnikov ali na podlagi zakonskih zahtev se opravlja revizija računovodskih izkazov. Poslovodstvo družbe je odgovorno za računovodske izkaze, zato je pomemben vzvod. Za več o notranji reviziji, računovodstvu, svetovanju in izobraževanju poglejte www.loris.si.revizija

Revidiranje je glavna dejavnost revizijske družbe. Če želi opravljati storitev revidiranja mora Agencija za javni nadzor nad revidiranjem dati dovoljenje. Notranja revizija igra ključno vlogo, pri proračunskih uporabnikih. Notranja revizija nudi priporočila, ki izboljšujejo poslovanje, ter neodvisna zagotovila ki varujejo poslovanje organizacije. Državna revizija, plačnik državne revizije so uporabniki državnega proračuna. Izvajajo ga državni revizorji. Zunanja revizija, bolj znana kot pravna. Zavezanci so družbe v skladu z merili zakona o reviziji. Izvajajo ga zunanji revizorji. Lastnik podjetja je za revizijo neposredno zainteresiran, izvaja pa se predvsem v funkciji zaščite lastniških interesov. Obvezna revizija je zakonsko predpisana revizija računovodskih evidenc. Obvezne revizije prispevajo k pravilnemu delovanju trgov. Povečujejo zaupanje v pravilnost računovodskih izkazov. Pooblaščeni revizor je zakonsko urejen poklic. Pooblaščeni revizor izdaja revizijska mnenja, ki morajo biti pripravljena po pravilih v skladu z temeljnimi revizijskimi načeli in po mednarodnih standardih revidiranja. Revizor v poročilu predlaga izboljšanje poslovanja in odpravo pomanjkljivosti ali nepravilnosti. Agencija za javni nadzor nad revidiranjem ima pooblastila za preiskavo in pooblastila za naložitev sankcij. Namen je odvračanje, odkrivanje in preprečevanje kršitev pravil v okviru opravljanja revizijskih storitev. Agencija je pri opravljanju svojih nalog samostojna in neodvisna.